Tiv tauj

Carelon Behavioral Health ntawm California, Inc.

PO Box 6065
Cypress, CA 90630-0065

MEMBER SERVICES

Sijhawm: Monday txog Friday, 8:30 teev sawv ntxov txog 5 teev tsaus ntuj PST

Tus tswv hauj lwm txhawb nqa kev puas siab puas ntsws lossis kev siv tshuaj tsis zoo (MH/SUD) thiab Cov Neeg Ua Haujlwm Pabcuam (EAP) cov tswv cuab.
Tel: (800) 228-1286 (TTY: 800-735-2929)

Rau tag nrho lwm cov txiaj ntsig ntawm Kev Puas Siab Puas Ntsws lossis Tshuaj Siv Tshuaj, thov hu rau tus lej tom qab ntawm koj daim npav pov hwm kev noj qab haus huv.